疫苗接種常見問題解答 一般公眾

COVID-19疫苗如何發揮作用?
輝瑞和Moderna的疫苗採用RNA(mRNA)新技術。 mRNA疫苗使用遺傳物質使身體從病毒中創造出一種蛋白質,讓免疫系統記住病毒並攻擊它。 COVID-19疫苗迫使您的身體對病毒蛋白質作出反應並安全地產生對抗疾病的“記憶”而不是實際感染病毒後(此种方法可能比較危險或者會危及生命)。注射疫苗後,您的身體將產生記憶,在將來接觸到可以引發COVID-19病毒時具有免疫力。

接種COVID-19疫苗的費用是多少?
不論是否有醫療保險,COVID-19疫苗對於任何希望接種的人都免費。然而,您可能需要諮詢醫療服務提供者,以了解他們是否收取疫苗注射費用。

COVID-19疫苗是否含有有害成分?
目前的疫苗使用所需的成分是盡可能保證其安全和有效性的。疫苗中的每一種成分都有特定的用途,例如提供免疫力(保護)或保持疫苗的安全和長效性。疫苗也可能含有防腐劑 – 防止細菌進入。 (當前的COVID-19疫苗不含任何防腐劑)。佐劑有助於增強對疫苗的免疫反應或使疫苗更好地發揮作用。它也可能含有添加劑,幫助疫苗在儲存期間保持有效。

接種疫苗有年齡限制嗎?
FDA授予美國輝瑞製藥和德國生物新技術公司緊急使用授權(EUA),可以給16歲以上的人群接種疫苗;Moderna疫苗接種者的EUA是18歲以上。

接種COVID-19疫苗後,我可以得到多長時間的保護?是否類似於流感疫苗,每年都需要加強接種?
由於COVID-19病毒和COVID-19疫苗都是新的,我們還沒有足夠的信息了解接種疫苗後的免疫力能持續多久。我們需要更多的時間研究疾病和疫苗,以了解它的長期保護作用。

接種流感疫苗能保護我免受COVID-19的傷害嗎?
不能。流感疫苗不能保護您免受COVID-19的感染,但它可以防止您在感染COVID-19的同時患上流感。

資料來源
CDC. COVID-19. After Getting the Vaccine
CDC. COVID-19. Frequently Asked Questions about the COVID-19 Vaccine
Colorado Department of Public Health and Environment. COVID-10 Vaccine Frequently Asked Questions
Houston Methodist. Coronavirus Vaccine Community FAQs
Harris County Public Health Vaccine FAQ’s General Population

 

THẮC MẮC THƯỜNG GẶP VỀ VẮC-XIN Nhóm Phổ Thông

Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 có tác dụng như thế nào?
Các loại vắc-xin của Pfizer và Moderna sử dụng công nghệ truyền tin RNA (mRNA) mới. Các vắc-xin mRNA sử dụng vật chất di truyền để khiến cơ thể tạo ra một loại protein từ vi-rút, cho phép hệ miễn dịch nhớ và tấn công vi-rút đó. Vắc-xin COVID-19 buộc cơ thể phản ứng với vắc-xin đó và tạo ra “những ký ức” chống lại bệnh thay vì tạo ra protein đó sau khi thực sự mắc bệnh (có thể nguy hiểm hoặc đe đọa đến tính mạng). Với loại vắc-xin này, cơ thể sẽ nhớ cách chống lại vi-rút gây COVID-19 khi quý vị tiếp xúc với vi-rút này trong tương lai.

Tôi sẽ cần phải trả bao nhiêu tiền để được chích ngừa vắc-xin COVID-19?
Vắc-xin COVID-19 sẽ được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai muốn chích ngừa vắc-xin này, cho dù quý vị có bảo hiểm hay không. Tuy nhiên, quý vị nên hỏi bác sĩ hoặc y viện của quý vị để biết là họ có tính lệ phí chích ngừa vắc-xin này hay không.

Trong số các loại vắc-xin ngừa COVID-19 này, có loại nào có các thành phần độc hại không?
Các loại vắc-xin hiện có chỉ sử dụng các thành phần cần thiết ở mức an toàn và hiệu quả nhất có thể. Mỗi thành phần trong vắc-xin là dành cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như tạo miễn dịch (bảo vệ) hoặc giữ vắc-xin an toàn và lâu bền. Vắc-xin cũng có thể có chất bảo vệ, để tránh vi trùng xâm nhập. (Các vắc-xin COVID-19 hiện tại không có chất bảo quản.) Các loại tá dược giúp thúc đẩy phản ứng miễn dịch với vắc-xin hoặc giúp làm tăng công hiệu của vắc-xin. Cũng có thể có các chất phụ gia giúp vắc-xin duy trì tính công hiệu trong thời gian cất trữ.

Có hạn chế về độ tuổi để được chích vắc-xin không?
FDA đã ban hành lệnh Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) để chích ngừa vắc-xin Pfizer-BioNtech cho những người từ 16 tuổi trở lên; chích ngừa vắc-xin Moderna cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Tôi sẽ được bảo vệ trong bao lâu – sau khi được chích ngừa vắc-xin COVID-19? Có cần liều đệm hàng năm, giống như vắc-xin ngừa bệnh cúm không?
Vì vi-rút COVID-19 và vắc-xin ngừa COVID-19 đều mới, chúng tôi vẫn chưa có đủ thông tin để biết việc chích ngừa sẽ có tác dụng miễn dịch trong bao lâu. Cần thêm thời gian để tìm hiểu về căn bệnh và loại vắc-xin này mới thì biết được khả năng miễn dịch lâu dài của vắc-xin.

Việc chích ngừa cúm có giúp tôi ngừa COVID-19 không?
Không. Vắc-xin ngừa bệnh cúm sẽ không giúp quý vị ngừa COVID-19, tuy nhiên có thể giúp quý vị ngừa bệnh cúm cùng một lúc với COVID-19.

Nguồn Thông Tin
CDC. COVID-19. After Getting the Vaccine
CDC. COVID-19. Frequently Asked Questions about the COVID-19 Vaccine
Colorado Department of Public Health and Environment. COVID-10 Vaccine Frequently Asked Questions
Houston Methodist. Coronavirus Vaccine Community FAQs
Harris County Public Health Vaccine FAQ’s General Population

 

VACCINE FAQ’s General Population

How do COVID-19 vaccines work?
Pfizer and Moderna’s vaccines use new messenger-RNA (mRNA) technology. mRNA vaccines use genetic material to cause the body to create a protein from the virus, allowing the immune system to remember the virus and attack it. The COVID-19 vaccine forces your body to react to the protein and create disease-fighting “memories” safely instead of creating them after an actual infection (which can be dangerous or life-threatening). With the vaccine, your body remembers to fight if you become exposed to the virus that causes COVID-19 in the future.

How much will it cost to get the COVID-19 vaccine?
The COVID-19 vaccine will be free to anyone who wants to get it regardless of whether a person has health insurance coverage. However, you may want to check with your health care provider to see if they are charging a fee to give the vaccine.

Do any of the COVID-19 vaccines contain harmful ingredients?
The vaccines that are available today use only the ingredients they need to be as safe and effective as possible. Each ingredient in a vaccine serves a specific purpose, such as providing immunity (protection) or keeping the vaccine safe and long-lasting. Vaccines may also contain preservatives – to keep germs out. (The current COVID-19 vaccines do not have any preservatives.) Adjuvants help boost the immune response to the vaccine or make the vaccine work better. It may also have additives that help the vaccine stay effective while being stored.

Are there any age restrictions for receiving the vaccine?
The FDA gave Emergency Use Authorization (EUA) for the Pfizer-BioNtech to give the vaccine to individuals 16 years of age or older; the EUA for vaccine recipients of the Moderna vaccine is from the age of 18 years old and older.

How long will I be protected for – after I get the COVID-19 vaccine? Will it require an annual booster like the Flu vaccine?
Because the COVID-19 virus and the COVID-19 vaccine are new, we do not have enough information to know how long immunity from the vaccination will last. More time is needed to study both the disease and the vaccine to understand its long-term protection.

Will getting the flu vaccine protect me from COVID-19?
No. A flu vaccine will not protect you from getting COVID-19, but it can prevent you from getting influenza (flu) at the same time as COVID-19.

Sources
CDC. COVID-19. After Getting the Vaccine
CDC. COVID-19. Frequently Asked Questions about the COVID-19 Vaccine
Colorado Department of Public Health and Environment. COVID-10 Vaccine Frequently Asked Questions
Houston Methodist. Coronavirus Vaccine Community FAQs
Harris County Public Health Vaccine FAQ’s General Population